Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej

Kościół pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza Apostołów o konstrukcji zrębowej pochodzi  z 1678 r. Wnętrze zdobione jest polichromią figuralno - ornamentalną z XVlll w. Posiada cenne wyposażenie z XVII-XIX w.  Wieża z nadwieszoną izbicą w dolnej części jest obudowana, nakryta dachem namiotowym. Prezbiterium zostało nakryte stropem płaskim, a nawa pozornym sklepieniem kolebkowym. Ponad zakrystią na piętrze znajduje się dawna loża kolatorska. Do najcenniejszych elementów wyposażenia należą: rokokowy ołtarz główny z XVII-wieczną balustradą żeliwną z herbem Szreniawa Lubomiskich, ołtarze boczne z wieloma XVIII i XIX-wiecznymi obrazami, rokokowa ambona , klasycystyczne ławy kolatorskie z 1788 r., drewniana barokowa chrzcielnica, feretrony, obrazy i rzeźby z XVII-XIX w. Świątynia otoczona kamiennym murem z ok. 1800 r., z trzema bramkami i kapliczkami ze stacjami Drogi Krzyżowej malowanymi ok. 1844 r. przez Matejkiewicza. W budynku plebanii wzniesionym w stylu zakopiańskim w 1909 r., znajduje się muzeum parafialne.
Dobra stanowi doskonałe miejsce wypadowe w Beskid Wyspowy, ze względu na jego położenie pomiędzy najwyższymi szczytami: Łopieniem, Ćwilinem i Śnieżnicą. Przez wieś przebiega również szlak rowerowy, prowadzący przez Łopień do Jurkowa.

Angielski

The Auxiliary Church of St. Simon and St. Jude Thaddeus in Dobra was built towards the end of the C17th in place of a previous church which burnt down in 1678. It is a baroque building, erected using log construction and covered with tin. The interior is decorated by late-baroque ornamental-figurative polychrome from 1760. Remnants of older C17th polychrome have been preserved on the chancel wall. The rococo main altar with a painting of Veronica’s Veil dates from the second half of the C19th.  The church is surrounded by a stone wall from 1800, with three gates and shrines of the Stations of the Cross from 1844

Niemiecki

Die Hilfskirche St. Simon und Judas Taddäus in Dobra entstand Ende des 17. Jh. an der Stelle der früheren, die 1678 abgebrannt ist. Das barocke, in Blockbauweise errichtete Gotteshaus ist mit einem Blechdach gedeckt. Das Innere schmücken spätbarocke figürlich-ornamentale Wandmalereien von 1760. Im Presbyterium sind Reste der Polychromie aus dem 17. Jh. zu sehen. Der Rokoko-Hauptaltar mit dem Bild Veraicon stammt aus der 2. Hälfte des 19. Jh. Die Kirche umsäumt eine Steinmauer von 1800 mit drei Eingangstoren und Kapellen mit Darstellungen des Kreuzweges (1844).

Francuski

L'église succursale Saint-Simon-et-Saint-Jude-Thaddée de Dobra fut bâtie a la fin du 17e siecle sur l'emplacement d'une ancienne église, détruite par le feu en 1678. De style baroque, elle est construite en bois empilé et couverte d'un toit en tôle. L'intérieur est orné de peintures polychromes figuratives et ornementales de 1760. Sur le mur du choeur, des peintures polychromes antérieures du 17e siecle se sont conservées. Le maître-autel rocaille avec le Visage du Christ souffrant date de la seconde moitié du 19e siecle. L'édifice est entouré d'un mur en pierre de 1800, avec trois portes et des chapelles abritant des stations de chemin de croix de 1844.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej cd.

położonej w Beskidzie Wyspowym, w górnym biegu rzeki Łososiny, na trasie wiodącej z Limanowej do Mszany Dolnej, erygowana została 2 lipca 1361 r. przez Biskupa Krakowskiego przy świątyni, która spłonęła nocą z 1/2 lipca 1678r. Ko­ściół odbudowany po pożarze z końcem XVII w, konsekro­wany 24 czerwca 1684r. przez bpa Mikołaja Oborskiego pw. św.Szymona i Judy Tadeusza App. Szczęśliwie dotrwał do dziś. Jest to budowla drweniana, konstrukcji zrębowej, z wieżą kwadratową na słup, trzynawowa z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, do 1912r. kryta gon­tem i na ten gont w wymienionym roku położono stalową blachę ocynkowaną pokrywaną farbami ochronnymi. Ko­ściół ten stanowiący cenny przykład barokowej, drewnia­nej architektury sakralnej, z rokokowym wyposażeniem i z uwagi na wartości artystyczne, zabytkowe, kulturalne i historyczne został wpisany do rejestru zabytków woje­wództwa krakowskiego dnia 13 października 1971r. Na uwagę zasługuje polichromia ścian nawy i prezbiterium malowana w 1760r, odnowiona przez Jana Stankiewicza z Oświęcimia w latach 1863-65, w prezbiterium z podzia­łami architektonicznymi we wnękach malowane postacie świętych i apostołów, na stropie kaplicy NMP polichromia ilustrująca wezwania litanii loretańskiej, w tradycji barokowej. W ołtarzu głównym rokokowym, drewnianym, umieszczono barokowe tabernakulum z XVIII w., oraz obraz Przemienienia Pańskiego typu Veraicon malowany na desce (XIX wieczna kopia obrazu z XVII w.) w otoczeniu małych posągów drewnianych Mojżesza i Eliasza, Piotra i Jana.

             W ba­lustradzie przed oł­tarzem głównym w metalowej kracie umieszczono herb Śreniawa. W środku prezbiterium, przy przeciwległych ścia­nach znajdują się dwa drewniane ołta­rze, zwrócone do siebie; lewy baroko­wy z dużym obra­zem Świętej Rodzi­ny (przemalowanym w 1864 r. - Ks. prob. Ja­kub Jana w kronice parafialnej odnoto­wał, że twarze na tym obrazie są poprawione, wprzód inaczej wyglądały) cieszącej się kultem w rodzie Małachowskich - kolato­rów tutejszej parafii przez 140 lat. Po prawej stronie w prezbiterium ołtarz barokowy ma również duży obraz Matki Boskiej Ró­żańcowej namalo­wany przez Micha­ła Strzegockiego w otoczeniu św. Do­minika i św. Katarzyny ze Sieny, a w zwieńczeniu obraz św. Aleksan­dra, patrona tutej­szego proboszcza ks. Aleksandra Bogusza, za którego ufundowano ten oł­tarz. Na lewej ścia­nie prezbiterium z dojściem z za­krystii kapłańskiej usytuowana jest rokokowa ambona z XVIII w. wykonana w drewnie z czterema polichromowa­nymi płaskorzeźbami Ewangelistów, z nakryciem z 1865r. Po przeciwnej ścianie od ambony, na zaokrąglonym pod­wyższeniu umieszczona jest drewniana barokowa chrzcielnica z XVIII w. W przednich narożni­kach nawy głównej znajdują się drewniane ołtarze: z lewej baroko­wy z obrazem św. Sebastiana patrona Sebastiana Lubomirskiego, pierwszego twórcy potęgi rodu, kolatorów tutejszej parafii przez 130 lat, z małym olejnym obrazem na desce Zwiastowania NMP w predelli z XVIII w., w zwieńczeniu ołtarza późnobarokowy obraz Ukrzyżowania Jezusa; na zasuwie obrazu św. Sebastiana Jan Stankiewicz w 1865r. namalował ob­raz św. Izydora patrona rolników. W prawym narożniku nawy głównej, w ołtarzu drewnianym jest umieszczony obraz Jezusa typu Ecce Homo namalowany przez Jana Stankiewicza z Oświęcimia w 1865r, a w zasuwie tego obrazu Serce Jezusa - obraz wykonany przez R. Regułę z Nowego Sącza w 1944r. Stacje drogi krzyżowej we­dług grafik z XVII w. namalo­wał na płótnie w 1865 r. Jan Stankiewicz. W kaplicy do­budowanej w 1760r. przylega­jącej z północnej strony do nawy głównej, znajduje się późnobarokowy ołtarz wyko­nany dla obrazu Szka­plerznej z woli bpa krakowskiego Jana Małachowskiego syna  kanclerza Stanisława Małachowskiego. Obraz ten ufundowany został przez ks. Wojciecha Juraszewskiego, który od 1692r. był pro­boszczem w Dobrej. Jego treścią jest Matka Najświęt­sza siedząca na obłokach, otoczona światłością i Aniołami, podająca Szkaplerz zakonnikowi w habicie karmelitańskim, który klęczy na ziemi w lewym narożni­ku obrazu, w prawym klęczący fundator obrazu.

Obecnie w ołtarzu umieszczono wierną kopię obrazu, po przeniesieniu oryginału do ołtarza głównego nowe­go kościoła parafialnego pw. MB Szkaplerznej, konsekrowanego 16 lipca 1991 r. przez biskupa tarnowskiego ks. prof.  Józefa Życińskiego, przy licz­nym udziale duchowieństwa diecezjalnego i zakon­nego z opatem ze Szczyrzyca na czele, oraz rzesz wiernych. W tym dniu uzdrowienia zgangrenowanej nogi doznał p. Stanisław Ciężadlik z Mszany Dolnej, autor i wykonawca stacji drogi krzyżowej dla tej świą­tyni, obecny na konsekracji. Do nowego kościoła prze­niesiono również posągi św. Anny i Joachima, a w oł­tarzu kaplicy MB Szkaplerznej w starym kościele zastąpiono je również wykonanymi w drewnie, tej sa­mej wielkości posągami św. Wojciecha i św. Stanisława B i M. Nowa świątynia pw. MB Szkaplerznej aż 99 lat czekała na re­alizację, licząc od pierwszej wpłaty na rzecz jej budowy w wy­sokości 1000 koron w konsystorzu tarnow­skim. Zezwole­nie na budowę wydał wojewoda nowosądecki 23 czerwca 1981r., znamiennie w 40 dniu po zamachu na życie Ojca Św. Jana Pawła II. Prace przy fun­damentach roz­poczęto 29 września 1982r. wg projektu arch. Wojciech Szczygła. Pierw­sze poświęcenie nowego kościoła odbyło się na pa­sterce 24 grudnia 1989r. w trzy tygodnie po zakoń­czeniu prac przy polichromii autorstwa artysty Bole­sława Szpechta.

 Pracami  przy budowie  i  upiększaniu Nowej Świątyni  kierował ówczesny proboszcz parafii Dobra  Ks. Prałat Władysław Tarasek.

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie wydany został  przewodnik "Szlak Architektury Drewnianej - Małopolska". 2010