Sakrament Małżeństwa: Narzeczeni

Na pierwszą rozmowę przedmałżeńską należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w 2 lub 4 piątek miesiąca, na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu (datę ślubu można zarezerwować wcześniej); prosimy o uprzednie zgłoszenie telefoniczne: 18 3330016. Możliwe jest ustalenie innego terminu spotkania przedślubnego.

Do kancelarii zabrać zabrać ze sobą:

1. Dowód tożsamości.
2. Świadectwo katechizacji z ostatnich klas szkół: podstawowej

i ponadgimnazjalnej.
3. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
4. Świadectwo chrztu wydane nie wcześniej, niż przed trzema miesiącami

(w przypadku, gdy ktoś ochrzczony był poza parafią).
5. Świadectwo bierzmowania, jeśli nie ma adnotacji na metryce chrztu.
6. Świadectwo zgonu współmałżonka (dot. wdowców).

       Na drugą rozmowę przedmałżeńską należy dostarczyć:

1. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii.
2. Dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania).
3. Zaświadczenie z USC (ważne 6 miesięcy) - gdy narzeczeni pragną zawrzeć ślub konkordatowy (czyli o skutkach cywilno-prawnych) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

15 minut przed Mszą św., w czasie której zawierany jest sakrament małżeństwa, świadkowie ślubu przynoszą do zakrystii obrączki oraz kartki od spowiedzi narzeczonych. Świadkowie zabierają również ze sobą dowody osobiste poświadczające ich tożsamość.

Katolicka Poradnia Rodzinna w Dobrej

czynna w  4 niedzielę o godz. 17.00

Dzień Skupienia dla  narzeczonych w 4 niedziele miesiąca /w Adwencie i Wielkim Poście  2 niedziele  miesiąca/
o godz. 10.00 w  Limanowej  „DOM PIELGRZYMA”

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament chrztu św. udzielany jest na Mszy św. o godz. 11.00 w I  niedzielę miesiąca (z wyjątkiem Niedzieli Wielkanocnej) oraz w Święto Św. Szczepana i Poniedziałek Wielkanocny.

  Dziecko do chrztu należy zgłosić odpowiednio wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Należy przynieść ze sobą następujęce dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka z USC;
  • jeśli dziecko jest z innej parafii, pisemna zgoda właściwego Ks. Proboszcza.
  • chrzestni powinni dostarczyć zaświadczenie z własnej parafii, że mogą pełnić tę funkcję (zgodnie z prawem chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakrament Eucharystii i bierzmowania oraz jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej, jest praktykującym katolikiem);

Podczas zapisu należy również podać następujące informacje:

  • dane personalne rodziców (imię i nazwisko, imiona rodziców,
  • data urodzenia, adres zamieszkania, data ślubu kościelnego);
  • dane personalne rodziców chrzestnych (imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania).

Zgodnie z Prawem Kanonicznym chrzestnym nie może być osoba:

a) niepraktykująca,
b) żyjąca w związku cywilnym lub konkubinacie (bez ślubu kościelnego),
c) jawnie występująca przeciwko prawdom wiary i moralności

Sakrament Chorych

PRZYGOTOWANIE DOMU NA PRZYJŚCIE KAPŁANA Z KOMUNIĄ ŚW. I UDZIELANIEM SAKR. CHORYCH:
1. Trzeba, aby w pokoju z modlitwą czy ze śpiewem pieśni eucharystycznych oczekiwali wszyscy domownicy;
2.Stół staje się Ołtarzem Pańskim, dlatego należy go nakryć białym obrusem; na stole trzeba postawić krzyż, świecę, wodę świeconą z kropidłem i ( w przypadku udzielania Sakr. Chorych): talerzyk z kilkoma tamponami waty lub ligniny, którą po namaszczeniu należy spalić;
3.Szklankę z wodą pitną, aby podać choremu do przepicia (jeśli ma kłopot z przełknięciem Komunii św.);
*Przypominamy, że Sakrament Chorych jest dla żywych a nie dla zmarłych. Po śmierci Kościół nie udziela żadnego sakramentu także i S. Chorych.

Co to jest Wiatyk?
Jest Eucharystią – Komunią św., którą przyjmują ci, którzy kończą swoje ziemskie życie i przygotowują
się na przejście do życia wiecznego. Przyjęta w chwili przejścia z tego świata do Ojca Komunia Ciała i Krwi
Chrystusa, umarłego i zmartwychwstałego, jest zaczątkiem życia wiecznego i mocą zmartwychwstania.

Pogrzeb Chrześcijański

1. Pogrzeb należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynosząc ze sobą akt zgonu z USC,

2. Ustalić dzień i godzinę pogrzebu z księdzem z uwzględnieniem rozkładu zajęć księży,

3. Nawiązać kontakt z p. Kościelnym i p. Organistą - poprosić o posługę,

4. Miejsce pochówku należy uzgodnić z zarządcą cmentarza,

5. Potrzebę skorzystania z kaplicy przedpogrzebowej i chłodni zgłosić p. Koscielnemu

6. Przedstawić informację o udzielonych zmarłemu przed śmiercią sakramentach (w przypadku zgonu w szpitalu stosowne zaświadczenie wydaje ks. kapelan).

7. W przypadku pogrzebu osoby z innej parafii, należy dostarczyć zgodę właściwego Ks. Proboszcza.

Pogrzeb katolicki przysługuje osobom wierzącym i praktykującym.

Pozbawieni go są wszyscy ci, którzy przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, a byli:

- notorycznymi apostatami (np. wypisujący się z Kościoła, co staje się ostatnio modne wśród młodych ludzi), heretykami i schizmatykami,

- inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.