Bierzmowanie

bierzmowanie 01

Przygotowanie do bierzmowania obejmuje uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.

Klasa VII:

*katecheza szkolna, w ramach której odbywa się przygotowanie teoretyczne z zakresu wiedzy religijnej ("katechizm bierzmowanych"), zakończone egzaminem
*udział w I piątkach miesiąca (systematyczna spowiedź i Komunia Święta)
*systematyczny udział w Mszy Św. niedzielnej

Klasa VIII:

*katecheza szkolna,
*systematyczna spowiedź i Komunia Święta z okazji I piątku miesiąca
*systematyczny udział w Mszy Św. niedzielnej
*obowiązkowe spotkania formacyjne w parafii, odbywające się raz w miesiącu - I czwartek miesiąca
*Program spotkania
- udział w Mszy św. o godz.: 18.00 w czasie letnim; 17.00 w czasie zimowym
- po Mszy św. spotkanie formacyjne
*W październiku także udział w nabożeństwie różańcowym
*W maju także udział w nabożeństwie majowym
*zasadniczo nie ma spotkania w styczniu i lutym
* * *

Bierzmowanie, to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha".
Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest, charyzmatycznowspólnotową aktywność chrześcijanina w wymiarze publicznym, społecznym. Bierzmowany (dorosły "dojrzałością Chrystusową") zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele.

Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?
Chcąc ważnie i godziwie przyjąć sakrament bierzmowania należy spełnić warunki określone prawem kościelnym, a mianowicie:
a) Przyjąć wcześniej sakrament chrztu świętego.
Chrzest jest pierwszym sakramentem i dopiero po jego przyjęciu można przyjmować ważnie wszystkie inne sakramenty. Dlatego, jeżeli przyjmuje się bierzmowanie poza parafią, w której miał miejsce chrzest, należy przedstawić śwadectwo chrztu.
b) Przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej.
Bierzmowanie należy do tych sakramentów, które trzeba przyjmować w stanie łaski uświęcającej. Nazywamy je sakramentami żywych, gdyż przyjmują je ludzie żyjący w przyjaźni z Bogiem, czyli bez grzechu ciężkiego na duszy.
c) Być w odpowiednim wieku.
Sakrament bierzmowania wprowadza bierzmowanego w odpowiedzialne życie wiarą, dlatego mogą go przyjmować dorośli chrześcijanie. Prawo kościelne wymaga aby kandydat miał używanie rozumu i był zdolny świadomie odnowić przyrzeczenia chrzcielne, jednak dokładniejsze ustalenie granicy wieku pozostawia się do decyzji Konferencji Episkopatu.
W Polsce sprawę tę reguluje instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania, ogłoszona przez Konferencję Episkopatu Polski dnia 16. 01. 1975 r. Postanawia ona, że "sakramentu bierzmowania należy udzielać młodzieży w wieku 14/15 lat", dzisiaj jest to wiek na poziomie klasy III Gimnazjum lub klasy VIII szkoły podstawowej.
d) Wykazać się znajomością prawd wiary.
Skoro bierzmowany przyjmuje na siebie obowiązek bronienia i umacniania wiary, musi sam dobrze ją poznać. Od kandydata wymaga się nie tylko teoretycznej znajomości prawd katechizmowych (zaświadczenie ze szkoły), ale umiejętności praktycznego ich zastosowania. Nie wystarcza więc, że ktoś dobrze uczy się religii, ale powinien na co dzień postępować jak autentyczny chrzescijanin.
e) Posiadać szczerą intencję.
Przez ten warunek należy rozumieć dobrą wolę służenia Bogu całym sercem i sumiennego wypełniania podjętych zobowiązań, a zwłaszcza świadczenia swoim życiem o Chrystusie. Nie powinno się przyjmować tego sakramentu tylko dlatego, że inni go przyjmują, a więc - jak to się mówi - dla ludzkiego oka. Istotne w tym względzie jest osobiste pragnienie pozostania do końca życia wiernym Bogu.

PRZYGOTOWANIE I KRYTERIA DOPUSZCZENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
I. Przygotowanie do bierzmowania przebiega w dwóch etapach:
*przygotowanie dalsze,
*przygotowanie bliższe.
Przygotowanie dalsze obejmuje dwa pierwsze lata nauki w gimnazjum (obecnie także klasy VI i VII szkoły podstawowej), zakończone egzaminem przed bierzmowaniem. Obejmuje ono treści przewidziane w programie klasy pierwszej i drugiej gimnazjum lub klasy VI i VII szkoły podstawowej oraz materiał zawarty w katechizmie bierzmowanych. Miejscem tego przygotowania jest szkoła. W szkole i w parafii podejmuje się formację religijno - moralną uczniów i wprowadza się ich w działania apostolskie. Przygotowanie to realizuje się w trakcie nauki religii w szkole oraz w czasie spotkań grupowych przy parafii od I do III klasy.
Przygotowanie do bierzmowania w ramach katechezy parafialnej powinno przebiegać według zatwierdzonego programu i opracowanych materiałów.
Przygotowanie bliższe obejmuje uczniów z klasy trzeciej gimnazjum. Obejmuje ono głównie formację religijno-– moralną, ascetyczną, wprowadzenie do życia w Kościele. Miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania kandydatów do bierzmowania. Przygotowanie to realizuje się w formie spotkań przy parafii oraz w comiesięcznych nabożeństwach formacyjnych.
II. Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:
- w deklaracji przyjęcia sakramentu,
- w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii,
- w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św.; przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,
- w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia,
- w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem
- w nienagannej postawie religijno - moralnej,
- w pozytywnie zdanym egzaminie.

ŚWIADKIEM BIERZMOWANIA MOŻE BYĆ TEN, KTO WYPEŁNIA WARUNKI OKREŚLONE W KANONIE 847 KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO, CZYLI:
- Ukończył 16 lat;
- Jest katolikiem, przyjął sakrament Najświętszej Eucharystii i Bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
- Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
* Świadkiem bierzmowania nie może być osoba żyjąca w związku niesakramentalnym (bez ślubu kościelnego);
* Świadkiem bierzmowania nie może być ojciec lub matka przyjmującego bierzmowanie;

 

 

© 2017/2021 Parafia MB Szkaplerznej w Dobrej. All Rights Reserved.

Designed by Kajmowicz Jan.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.